Impressum

WEILER WELINA JORNO
Rechtsanwälte Partnerschaft

Mari­en­str. 30
10117 Ber­lin

T: +49 (0) 30 – 239 4844 – 0
F: +49 (0) 30 – 239 4844 – 1

E-Mail: info [at] wwj-legal.de
Web: www.wwj-legal.de

————————————————————————————

Part­ner­schafts­re­gis­ter des AG Char­lot­ten­burg

PR 1071 B

————————————————————————————

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer

DE308604908

————————————————————————————

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­te Gesell­schaf­ter

RA Jochen Weli­na
RA Fran­ces­co Jor­no

————————————————————————————

Berufsbezeichnung/Zulassung

RA Weli­na und RA Jor­no sind jeweils in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land als „Rechts­an­walt“ zuge­las­sen und Mit­glie­der der Rechts­an­walts­kam­mer Ber­lin (Lit­ten­str. 9, 10179 Ber­lin, www.rak-berlin.de).

————————————————————————————

Berufs­recht­li­che Rege­lun­gen

Bun­des­rechts­an­walts­ord­nung (BRAO)
Berufs­ord­nung für Rechts­an­wäl­te (BORA)
Fach­an­walts­ord­nung (FAO)
Rechts­an­walts­ver­gü­tungs­ge­setz (RVG)
Berufs­re­ge­lun­gen der Rechts­an­wäl­te der Euro­päi­schen Uni­on

Die Rege­lun­gen kön­nen bei der Bun­des­rechts­an­walts­kam­mer ein­ge­se­hen wer­den.

————————————————————————————

§ 55 Abs. 2 RStV

Inhalt­li­ch Ver­ant­wort­li­cher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Jochen Weli­na und Fran­ces­co Jor­no (Anschrift wie oben).